Ina’s 1969

20120711-175412.jpg
Jane Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175405.jpg
John S Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175357.jpg
Jimmy Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175350.jpg
Kaimal Mark II Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175308.jpg
Buckhorst H1 Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175300.jpg
Watts Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175246.jpg
Foxy Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175239.jpg
Salvador 84 Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175232.jpg
Melodie Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175219.jpg
Tejas Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175153.jpg
Libatique 73 Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175146.jpg
Matty ALN Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175139.jpg
Susie Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175131.jpg
James M Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175124.jpg
Lucas AB2 Lens, US1776 Film, No Flash
20120711-175116.jpg
Americana Lens, US1776 Film, No Flash